รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
สถานะ
1.
นางสาวอินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
2.
นายพลางกู วัฒนกุล
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ไม่เข้ารับการอบรม
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
4.
นายอลงกรณ์ ดีพลงาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
5.
นายกิตติพศ ศรีสว่างปัญญากุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
6.
นายวิทยา นิ่มสำราญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
7.
นายชลันธร ซุยหลง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาภรณ์ เพชรสม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
9.
นายชัยรัตน์ ทับบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
10.
นางสาวเกศจริณพร ชัยยา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
11.
นายตะวัน รุ่งแสง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่เข้ารับการอบรม
12.
นายวัชเรนทร์ ทองสุขศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
13.
นายอติคุณ สันป่าแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยกเลิก
14.
นางสาวลลิตา นุ่มนวล
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ไม่เข้ารับการอบรม
15.
นางสาวกฤษกัญญา บุปผาโภชน์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ไม่เข้ารับการอบรม
16.
นายภัทรพล แสงเส้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่เข้ารับการอบรม
17.
นางสาวดวงสมร เชวงกฤตยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
18.
นายศุภโชค ฉลอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
19.
นายภัทรพงษ์ บุญมาตา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
20.
นางสาววิไลรัตน์ เชวงกฤตยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ไม่เข้ารับการอบรม
21.
นายคุณาฤทธิ์ เตรียมล้ำเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ไม่เข้ารับการอบรม
22.
นายชาญ บุญพิทักษ์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยกเลิก
23.
นางสาวจีราภรณ์ รงคสุวรรณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
24.
นางสาวสิรารมย์ พรไกรเนตร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
25.
นายจรูญศักดิ์ เวทมาหะ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
26.
นางสาวรุ่งนภา พันธุ์เอก
บัณฑิตวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
27.
นางสาวชิดชญา แซ่ลิ้ว
บัณฑิตวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
28.
นายจีรศักดิ์ ร่วมนาพะยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
29.
นางสาวนิฌาย์ภควดี พรมจันทร์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
30.
นางสาวนิษฐา ทรายแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
31.
นายวุฒิชัย ตั้งประเสริฐศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
32.
นายธนวัฒน์ กะโห้ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
33.
นายณัฐพล ประยงค์พันธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
34.
นายเมธา บุญมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
35.
นายนิติรัฐ สุวรรณเกษา
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
36.
นายตรินัยน์ ยืนยงสุวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย
รอการตรวจสอบและยืนยัน
37.
นายจักรยุทธ โคเค่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
รอการตรวจสอบและยืนยัน 5 คน | ยืนยันการอบรม 0 คน | ผ่านการอบรม 16 คน | ยกเลิก 2 คน | ไม่เข้ารับการอบรม 14 คน | รวมทั้งหมด 37 คน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม

1. สมัครเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมโดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
2. ระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในลำดับ "จำนวนผู้เข้าอบรม" พร้อมเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม
3. หากต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในการเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม ท่านต้องดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์
    ก่อนกำหนดการลงทะเบียนจะสิ้นสุด
4. ระบบจะมีการสำรองที่นั่งเพิ่มเติมจาก "จำนวนผู้เข้าอบรม" หากมีผู้ยกเลิก ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะติดต่อกลับไปยัง
    ผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับสำรอง โดยการส่งอีเมลเพื่อยืนยันพร้อมเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม
5. เมื่อท่านใด้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรมแล้วขอให้จัดส่งหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมมายัง
    สำนักคอมพิวเตอร์ โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์จะใช้เอกสารดังกล่าวทำการ "ยืนยันการอบรม" การเข้าร่วมฝึกอบรมของท่าน
6. เมื่อท่านได้รับการยืนยันการอบรมแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม ตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
     ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ของทางสำนักเป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณธัญนันท์ กระดาษ โทร 0-2555-2000 ต่อ 2208  
e-mail : training@icit.kmutnb.ac.th หรือ icit_training@kmutnb.ac.th

 

back

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945