รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร NodeMCU for Easy IoT
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
สถานะ
1.
นายนัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
2.
นายธีละพงษ์ มีทองแสน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่เข้ารับการอบรม
3.
นายปกรณ์ เรืองเวชวิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
4.
นายพลางกูร วัฒนกุล
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ไม่เข้ารับการอบรม
5.
นายพลางกูร วัฒนกุล
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยกเลิก
6.
นายคมกฤษณ์ รัตนะคุปต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
7.
นายอรรนพ อุดมเพ็ชร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
8.
นายปิติกร แบนเพชร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
9.
นาย อนุกูล ทำนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่เข้ารับการอบรม
10.
นางสาวชัญญา พรหมนวล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
11.
นางสาวศุทธินี อมรวดีกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
12.
นายโอฬาร ทวีกิจอุดม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการอบรม
13.
นายสุกฤษฏิ์ วิโรจน์ชัยชาญ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการอบรม
14.
นายธนิศพร สิงใส
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
15.
นายปริวรรต ปัญญาเลย
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
16.
นายเอกลักษณ์ นาคสุทธิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการอบรม
17.
นายธีระวัฒน์ พูนวิเชียร
บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่เข้ารับการอบรม
18.
นายทนงชัย แก้วสีหะวงค์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการอบรม
19.
นายนพพล แก้วรอด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่เข้ารับการอบรม
20.
นายกิตติคุณ ศิลกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
21.
นายพิเชฐ ศรีพรหมมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่เข้ารับการอบรม
22.
นายสถาพร สิทธิวงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
23.
นายนิติภูมิ มู่ฮำหมัดอารี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่เข้ารับการอบรม
24.
นายจรัน์ มีสุวรรณ
อื่นๆ
ไม่เข้ารับการอบรม
25.
นายพัทธนันท์ ปุ่นน้ำใส
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
26.
นายพัทธนันท์ ปุ่นน้ำใส
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยกเลิก
27.
นายสมบูรณ์ โสภีร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ไม่เข้ารับการอบรม
28.
นายนพณัฐ ช่วงไธสง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
29.
นายอลงกรณ์ ดีพลงาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยกเลิก
30.
นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการอบรม
31.
นางสาวสาวิตรี ผิวงาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการอบรม
32.
นายกล้าหาญ ชาคริตานนท์
อื่นๆ
ไม่เข้ารับการอบรม
33.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
34.
นายสรัณญ์ บุญสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
35.
นายชาญวิทย์ มาเกิด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
36.
นายศิริพัฒน์ พุ่มม่วง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
37.
นายจตุภัทร์ ทรงวารี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
38.
นายฟังธรรม ศิลปภักดี
อื่นๆ
รอการตรวจสอบและยืนยัน
39.
นายนิธิวัฒน์ กล่าวกิติกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
40.
นายนิธิวัฒน์ กล่าวกิติกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยกเลิก
41.
นายวิทวัส แก้วนิสัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
42.
นายไพโรจน์ ติรสุขวงศา
อื่นๆ
รอการตรวจสอบและยืนยัน
43.
นายปฐมพงษ์ เบญจศิริลักษณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
รอการตรวจสอบและยืนยัน 10 คน | ยืนยันการอบรม 0 คน | ผ่านการอบรม 17 คน | ยกเลิก 4 คน | ไม่เข้ารับการอบรม 12 คน | รวมทั้งหมด 43 คน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม

1. สมัครเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมโดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
2. ระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในลำดับ "จำนวนผู้เข้าอบรม" พร้อมเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม
3. หากต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในการเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม ท่านต้องดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์
    ก่อนกำหนดการลงทะเบียนจะสิ้นสุด
4. ระบบจะมีการสำรองที่นั่งเพิ่มเติมจาก "จำนวนผู้เข้าอบรม" หากมีผู้ยกเลิก ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะติดต่อกลับไปยัง
    ผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับสำรอง โดยการส่งอีเมลเพื่อยืนยันพร้อมเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม
5. เมื่อท่านใด้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรมแล้วขอให้จัดส่งหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมมายัง
    สำนักคอมพิวเตอร์ โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์จะใช้เอกสารดังกล่าวทำการ "ยืนยันการอบรม" การเข้าร่วมฝึกอบรมของท่าน
6. เมื่อท่านได้รับการยืนยันการอบรมแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม ตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
     ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ของทางสำนักเป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณธัญนันท์ กระดาษ โทร 0-2555-2000 ต่อ 2208  
e-mail : training@icit.kmutnb.ac.th หรือ icit_training@kmutnb.ac.th

 

back

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945