รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร อบรมเชิงปฎิบัติการ “Cabling Technology” (เทคโนโลยีระบบสำยสัญญำณ)
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
สถานะ
1.
นายพิชญาณ สุบรรณวิลาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
2.
นายนรกมล วงษ์ศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
3.
นายศรัณยู ชมภูพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่เข้ารับการอบรม
4.
นายอติคุณ สันป่าแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
6.
นายวรเชษฐ์ จันทคีรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
7.
นายณัฐพนธ์ มานะรังสรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
8.
นายวรพล กันติตระกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่เข้ารับการอบรม
9.
นายณัฐพล หงษ์เวียงจันทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
10.
นายปวเรศ ทองบ่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
11.
นายธราวิชญ์ ชุมศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
12.
นางสาวพรนลัท เชื้อสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
13.
นางสาวปิยปาณ ค้าสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
14.
นายณัฐพล แสงสว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
15.
นางสาวพริมารัศม์ ธีระพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
16.
นางสาวชลิตา เเก้วสมุทร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
17.
นางสาวณิชานันทน์ รัตนประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
18.
นายอรรถพร เทพวัลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่เข้ารับการอบรม
19.
นางสาวสุธีรา ชัยเสนะบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
20.
นางสาวหัทยา เกิดนิคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
21.
นางสาวแพรวพโยม ผ่องศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
22.
นายชนะกิจ ขำศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
23.
นายพงศธร ตันติวิวัฒนวงศา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
24.
นายกฤษณรินทร์ พรรณรัตน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
25.
นายวิทยา นิ่มสำราญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
26.
นายสิทธิศักดิ์ โอภาสพาณิชยกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
27.
นายกิตติพศ ศรีสว่างปัญญากุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยกเลิก
28.
นายชลันธร ซุยหลง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
29.
นายอรรถวิทย์ บุญเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
30.
นายศักดิ์สิทธิ์ พาริชวัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
31.
นายอมรินทร์ จันทร์ภักดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่เข้ารับการอบรม
32.
นายติณณภพ ดินดำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
33.
นายพิเชฐ พุ่มพฤกษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
34.
นายธิติพงศ์ มังกร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
35.
นายวิทยา นิ่มสำราญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
36.
นายกิตติพศ ศรีสว่างปัญญากุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยกเลิก
37.
นายชนาธิป แสงเจือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
38.
นายพิเชฐ พุ่มพฤกษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
39.
นายเบญจพล ศรีสันติธรรม
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
40.
นายศรนรินทร์ พรหมทา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
41.
นายบุญฤทธิ กล่ำโพล้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
42.
นายธนพล สิริสังข์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
43.
นางสาวพิชญา ซื่อสัตย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
44.
นางสาวมนัสนันท์ สิงหนุวัฒนะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
45.
นางสาวธนภรณ์ โพพิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
46.
นายณธัชพงศ์ จิรานนท์อัครโชค
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
47.
นางสาวผกามาส ธีรสุวรรณจักร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
48.
นายภคพล สงวนมานะศักดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
49.
นายณัฐวุฒิ ประดิษฐ์คงคา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอการตรวจสอบและยืนยัน
50.
นายอลงกร ชื่นพิศาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
51.
นายสุภีม นิระหานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
52.
นายวีระวัฒน์ ศรีวรรณยศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
53.
นายภานุเทพ พันธ์ยานุกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
54.
นายอัษฎายุธ พลหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
55.
นางสาวผจงเจิม ภูมิเกษมศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอการตรวจสอบและยืนยัน
รอการตรวจสอบและยืนยัน 23 คน | ยืนยันการอบรม 0 คน | ผ่านการอบรม 20 คน | ยกเลิก 2 คน | ไม่เข้ารับการอบรม 10 คน | รวมทั้งหมด 55 คน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม

1. สมัครเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมโดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
2. ระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในลำดับ "จำนวนผู้เข้าอบรม" พร้อมเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม
3. หากต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในการเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม ท่านต้องดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์
    ก่อนกำหนดการลงทะเบียนจะสิ้นสุด
4. ระบบจะมีการสำรองที่นั่งเพิ่มเติมจาก "จำนวนผู้เข้าอบรม" หากมีผู้ยกเลิก ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะติดต่อกลับไปยัง
    ผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับสำรอง โดยการส่งอีเมลเพื่อยืนยันพร้อมเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม
5. เมื่อท่านใด้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรมแล้วขอให้จัดส่งหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมมายัง
    สำนักคอมพิวเตอร์ โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์จะใช้เอกสารดังกล่าวทำการ "ยืนยันการอบรม" การเข้าร่วมฝึกอบรมของท่าน
6. เมื่อท่านได้รับการยืนยันการอบรมแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม ตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
     ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ของทางสำนักเป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณธัญนันท์ กระดาษ โทร 0-2555-2000 ต่อ 2208  
e-mail : training@icit.kmutnb.ac.th หรือ icit_training@kmutnb.ac.th

 

back

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945