งานฝึกอบรมและศูนย์สอบด้าน IT

งานบริการวิชาการดำเนินการให้บริการความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่ทันสมัย โดยให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นรูปแบบของการจัดสัมมนา การอบรม โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และยังให้บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรต่างๆ

นอกจากนั้นยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดตั้งศูนย์สอบด้าน IT เช่น บริษัท Microsoft ประเทศไทย เพื่อจัดเป็นศูนย์สอบ Microsoft ® Officed Specialist (MOS) Certificate ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 ประกอบด้วย Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook และ Window Vista

 
 

 

คลิ้กเพื่อดูภาพใหญ่
คลิ้กเพื่อดูภาพใหญ่

อัตราค่าบริการ
ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่นั่ง
2,500 บาท ต่อวัน
(พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ)
ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง
3,500 บาท ต่อวัน
(พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ)
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
20 บาท ต่อเครื่อง ต่อ ชม.
ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงขนาด 40 ที่นั่ง
500 บาท ต่อวัน
 
ติดต่อจองห้องอบรม
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2211

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 913-2500 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945