รหัสหลักสูตร : 81
ชื่อหลักสูตร :
 การพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framwork
รายละเอียดหลักสูตร :
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบสถาปัตยกรรม MVC (Model-View-Controller) กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยแนวคิดนี้จะแยกการทำงานของแอพพลิเคชั่นออกเป็น 3 ส่วน คือ Model (ส่วนของข้อมูล) View (ส่วนการแสดงผล) และ Controller (ส่วนควบคุมการทำงาน) โดยได้รับอิทธิพลจากการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ OOP คือการแบ่งแอพพลิเคชันออกเป็นส่วนย่อย ซึ่งในแต่ละส่วนจะต้องทำหน้าที่หลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและสุดท้ายทุก ๆ ส่วน จะถูกนำมารวมกันออกมาเป็นแอพพลิเคชันที่สมบูรณ์ ข้อดีคือ ทำให้มองภาพการทำงานของระบบใหญ่ ๆ เข้าใจได้ง่าย และการพัฒนาระบบที่มีผู้พัฒนาร่วมกันหลายคนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Yii Framework คือ PHP Framework ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในขณะนี้ โดยมีการทำงานในลักษณะ MVC ที่แยกส่วนแสดงผลและส่วนประมวลผลออกจากกันอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และมีความรวดเร็วในการประมวลผล เหมาะกับการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ร่วมพัฒนาหลายคน และยังมีความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาเพราะ Yii มี Tool, Generate, Extension ให้ใช้งานมากมาย ทำให้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ Yii ยังเป็น Open source ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีแนวคิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตามแนวคิดของ MVC โดยใช้ Yii Framework เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่เป็นมาตรฐานสากล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1. การออกแบบระบบเบื้องต้น


2. การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วย HTML, PHP, CSS, JavaScript, Jquery, Bootstrap เบื้องต้น


3. ฐานข้อมูลเบื้องต้น (MySQL)

ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายใน
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
27-29 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
20 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 13 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
24 พ.ค. - 13 มิ.ย.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :

 

2
รหัสหลักสูตร : 82
ชื่อหลักสูตร :
 Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (กรุงเทพฯ)
รายละเอียดหลักสูตร :
ในปัจจุบัน การทำงานของทุกหน่วยงาน ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ที่นำมาประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน Microsoft Office ได้พัฒนาถึง Version 2016 ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเอกสารมากขึ้น มีคำสั่งการจัดรูปแบบเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีกว่า Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office 2016 เช่น หน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคำสั่งต่าง ๆ มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2003 ลงไปในการประยุกต์ใช้งาน

ดังนั้น ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “Microsoft office 2016 tips & tricks” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft Powerpoint สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในที่มีความสนใจ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2016กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

2.สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/10 เบื้องต้น

3.สามารถใช้งาน Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010/2013/2016 เบื้องต้นได้

ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
12 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
4-28 มิ.ย. 2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ขออภัย ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียน

 

2
รหัสหลักสูตร : 83
ชื่อหลักสูตร :
 Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (ปราจีนบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร :
ในปัจจุบัน การทำงานของทุกหน่วยงาน ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ที่นำมาประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน Microsoft Office ได้พัฒนาถึง Version 2016 ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเอกสารมากขึ้น มีคำสั่งการจัดรูปแบบเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีกว่า Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office 2016 เช่น หน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคำสั่งต่าง ๆ มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2003 ลงไปในการประยุกต์ใช้งาน
ดังนั้น ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “Microsoft office 2016 tips & tricks” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft Powerpoint สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในที่มีความสนใจ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2016กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :

1.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2.สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/10 เบื้องต้น
3.สามารถใช้งาน Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010/2013/2016 เบื้องต้นได้
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
19 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
11 มิ.ย. - 5 ก.ค.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ขออภัย ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียน

 

2
รหัสหลักสูตร : 84
ชื่อหลักสูตร :
 Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (ระยอง)
รายละเอียดหลักสูตร :
ในปัจจุบัน การทำงานของทุกหน่วยงาน ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ที่นำมาประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน Microsoft Office ได้พัฒนาถึง Version 2016 ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเอกสารมากขึ้น มีคำสั่งการจัดรูปแบบเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีกว่า Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office 2016 เช่น หน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคำสั่งต่าง ๆ มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2003 ลงไปในการประยุกต์ใช้งาน
ดังนั้น ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “Microsoft office 2016 tips & tricks” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft Powerpoint สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในที่มีความสนใจ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2016กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2.สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/10 เบื้องต้น
3.สามารถใช้งาน Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010/2013/2016 เบื้องต้นได้
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
26 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
25 มิ.ย. - 12 ก.ค.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ขออภัย ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียน

 

 
Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945