รหัสหลักสูตร : 77
ชื่อหลักสูตร :
 การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
รายละเอียดหลักสูตร :
ยุค Digital content ที่เต็มไปด้วยการสื่อสารออนไลน์โดยใช้ภาพหรือกราฟิกบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของคนในปัจจุบัน Infographic จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการข้อมูลซับซ้อนมหาศาลให้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนจะอ่านได้อย่างสนุกสนาน

อินโฟกราฟิก (Infographic) ได้รับความนิยมและเริ่มพบเห็นกันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป ซึ่งการสร้างอินโฟกราฟิก เป็นการนำข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจำนวนมาก มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง ให้แสดงออกมาเป็นภาพ ทำให้ช่วยลดการอธิบายเพิ่มเติม โดยสามารถเข้าใจและจดจำได้ในเวลาที่จำกัด

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยนโยบายการให้การบริการวิชาการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดฝึกอบบรมและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้น่าสนใจอย่างมืออาชีพ ดังนั้นฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมงานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการการออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในขึ้น เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในหน้าที่การทำงานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
25 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 37 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
29 มี.ค. - 11 เม.ย.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว

 

รหัสหลักสูตร : 78
ชื่อหลักสูตร :
 การใช้ solid work เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร :
เนื่องจากการเขียนแบบทางวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้มีส่วนสำคัญและจำเป็นในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นวิศวกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะในการออกแบบเครื่องจักรและสร้างแบบสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะทางวิชาการให้ผู้เข้าอบรมเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานโปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแบบ 3 มิติ (3D Part) แล้วนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ (Assembly Design) และสามารถสร้างแบบสั่งงาน (Drawing) จากชิ้นส่วนและงานประกอบได้
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1. เขียนแบบวิศวกรรม

2. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
7-9 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 37 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
9-23 เม.ย. 2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว

 

รหัสหลักสูตร : 79
ชื่อหลักสูตร :
 การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดหลักสูตร :
ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนในการทำงานต่างๆ ต้องอาศัยระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในองศ์กร ภายนอกองค์กรหรือเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เป็นต้น หากระบบเครือข่ายเกิดปัญหาขัดข้องก็จะส่งผลให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งหน่วยงานต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขระบบเครือข่ายเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความประสงค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ สามารถติดตั้ง แก้ไข การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกันในหน่วยงานของตนเองได้

ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายเบื้องต้น
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายใน
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
22-23 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
20 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
23 เม.ย. - 8 พ.ค.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ขออภัย ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 81
ชื่อหลักสูตร :
 การพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framwork
รายละเอียดหลักสูตร :
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบสถาปัตยกรรม MVC (Model-View-Controller) กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยแนวคิดนี้จะแยกการทำงานของแอพพลิเคชั่นออกเป็น 3 ส่วน คือ Model (ส่วนของข้อมูล) View (ส่วนการแสดงผล) และ Controller (ส่วนควบคุมการทำงาน) โดยได้รับอิทธิพลจากการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ OOP คือการแบ่งแอพพลิเคชันออกเป็นส่วนย่อย ซึ่งในแต่ละส่วนจะต้องทำหน้าที่หลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและสุดท้ายทุก ๆ ส่วน จะถูกนำมารวมกันออกมาเป็นแอพพลิเคชันที่สมบูรณ์ ข้อดีคือ ทำให้มองภาพการทำงานของระบบใหญ่ ๆ เข้าใจได้ง่าย และการพัฒนาระบบที่มีผู้พัฒนาร่วมกันหลายคนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Yii Framework คือ PHP Framework ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในขณะนี้ โดยมีการทำงานในลักษณะ MVC ที่แยกส่วนแสดงผลและส่วนประมวลผลออกจากกันอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และมีความรวดเร็วในการประมวลผล เหมาะกับการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ร่วมพัฒนาหลายคน และยังมีความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาเพราะ Yii มี Tool, Generate, Extension ให้ใช้งานมากมาย ทำให้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ Yii ยังเป็น Open source ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีแนวคิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตามแนวคิดของ MVC โดยใช้ Yii Framework เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่เป็นมาตรฐานสากล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1. การออกแบบระบบเบื้องต้น
2. การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วย HTML, PHP, CSS, JavaScript, Jquery, Bootstrap เบื้องต้น
3. ฐานข้อมูลเบื้องต้น (MySQL)

ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายใน
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
27-29 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
20 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
30 พ.ค. - 13 มิ.ย.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ขออภัย ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 82
ชื่อหลักสูตร :
 Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (กรุงเทพฯ)
รายละเอียดหลักสูตร :
ในปัจจุบัน การทำงานของทุกหน่วยงาน ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ที่นำมาประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน Microsoft Office ได้พัฒนาถึง Version 2016 ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเอกสารมากขึ้น มีคำสั่งการจัดรูปแบบเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีกว่า Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office 2016 เช่น หน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคำสั่งต่าง ๆ มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2003 ลงไปในการประยุกต์ใช้งาน

ดังนั้น ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “Microsoft office 2016 tips & tricks” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft Powerpoint สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในที่มีความสนใจ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2016กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

2.สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/10 เบื้องต้น

3.สามารถใช้งาน Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010/2013/2016 เบื้องต้นได้

ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
12 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
4-28 มิ.ย. 2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ขออภัย ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 83
ชื่อหลักสูตร :
 Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (ปราจีนบุรี)
รายละเอียดหลักสูตร :
ในปัจจุบัน การทำงานของทุกหน่วยงาน ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ที่นำมาประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน Microsoft Office ได้พัฒนาถึง Version 2016 ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเอกสารมากขึ้น มีคำสั่งการจัดรูปแบบเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีกว่า Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office 2016 เช่น หน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคำสั่งต่าง ๆ มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2003 ลงไปในการประยุกต์ใช้งาน
ดังนั้น ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “Microsoft office 2016 tips & tricks” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft Powerpoint สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในที่มีความสนใจ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2016กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :

1.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2.สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/10 เบื้องต้น
3.สามารถใช้งาน Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010/2013/2016 เบื้องต้นได้
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
19 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
11 มิ.ย. - 5 ก.ค.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ขออภัย ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 84
ชื่อหลักสูตร :
 Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (ระยอง)
รายละเอียดหลักสูตร :
ในปัจจุบัน การทำงานของทุกหน่วยงาน ต้องอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายในท้องตลาดและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมด เพื่อลดความผิดพลาดในด้านข้อมูล ลดระยะเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ที่นำมาประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน Microsoft Office ได้พัฒนาถึง Version 2016 ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านเอกสารมากขึ้น มีคำสั่งการจัดรูปแบบเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดีกว่า Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office 2016 เช่น หน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคำสั่งต่าง ๆ มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า ทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2003 ลงไปในการประยุกต์ใช้งาน
ดังนั้น ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “Microsoft office 2016 tips & tricks” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และMicrosoft Powerpoint สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในที่มีความสนใจ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office 2016กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
1.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2.สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7/8/10 เบื้องต้น
3.สามารถใช้งาน Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010/2013/2016 เบื้องต้นได้
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
26 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
25 มิ.ย. - 12 ก.ค.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ขออภัย ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียน

 

รหัสหลักสูตร : 85
ชื่อหลักสูตร :
 อบรมเชิงปฎิบัติการ “Cabling Technology” (เทคโนโลยีระบบสายสัญญาณ) ปราจีนบุรี
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณได้แก่สาย LAN, สาย Fiber Optic, สาย CCTV, อุปกรณ์แปลงสัญญาณที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่ต้องใช้กับระบบสายสัญญาณต่างๆ และเพื่อให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณโดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling สำหรับทุกสภาพการใช้งานรวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในมาตรฐานของระบบสายสัญญาณ,โครงสร้างของระบบสายสัญญาณในอาคารสำนักงาน, การวิเคราะห์, คุณสมบัติต่างๆ, เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพื่อเข้าใจในการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง,สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณได้อย่างถูกต้อง ทั้งสายLAN สายCoaxial สาย Fiber Optic เครื่องมือ อื่นๆรวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
ประเภทหลักสูตร :
บุคคลทั่วไป
ปีงบประมาณ :
2561
ช่วงเวลาที่อบรม :
3 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอบรม :
10 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 2 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
11 เม.ย. - 3 พ.ค.2561 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :

 

 
Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945