รหัสหลักสูตร : 71
ชื่อหลักสูตร :
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการผู้ใช้งาน Google สำหรับผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดหลักสูตร :
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใช้บริการ Google ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในช่วงเริ่มต้นได้มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบจำนวน 20 ท่านโดยกระจายไปตามคณะต่างๆ และมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบของแต่ละคณะมีหน้าที่ในการจัดการผู้ใช้งานและการจัดการเซอร์วิสต่าง ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมาในบางคณะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบทำให้นโยบายต่าง ๆ ที่ได้มอบหมายไว้กับผู้ดูแลระบบท่านเดิมไม่ได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้ดูแลระบบใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่ ประกอบกับตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาทาง Google ได้มีการปรับเปลี่ยนบริการและวิธีการให้บริการ ส่งผลทำให้วิธีการให้บริหารจัดการนั้นไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งขณะนี้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวนมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับบัญชีของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นจึงควรมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการบัญชีผู้ใช้ที่สำเร็จการศึกษาหรือลาออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว เพื่อเป็นการรักษาข้อมูล และกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป ตลอดจนรักษาจำนวนบัญชีที่ขอเปิดใช้บริการจาก Google Thailand ให้สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
ไม่มี
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายใน
ปีงบประมาณ :
2560
ช่วงเวลาที่อบรม :
14 ก.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 0 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
14 ก.ค. 2560 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน

 

 
Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945