งานฝึกอบรมและศูนย์สอบด้าน IT

งานบริการวิชาการดำเนินการให้บริการความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่ทันสมัย โดยให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นรูปแบบของการจัดสัมมนา การอบรม โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และยังให้บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรต่างๆ

นอกจากนั้นยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดตั้งศูนย์สอบด้าน IT เช่น บริษัท Microsoft ประเทศไทย เพื่อจัดเป็นศูนย์สอบ Microsoft ® Officed Specialist (MOS) Certificate ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 ประกอบด้วย Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook และ Window Vista

 

 

คลิ้กเพื่อดูภาพใหญ่
คลิ้กเพื่อดูภาพใหญ่

 

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่นั่ง
8,000 บาท ต่อวัน
(พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั่ง
(ให้บริการเฉพาะวิทยาเขตระยอง)
10,000 บาท ต่อวัน
(พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง
(ให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เท่านั้น)
16,000 ต่อวัน
(พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ)

อัตราค่าบริการห้องจัดเลี้ยง

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด 40 ที่นั่ง
1,000 บาท ต่อวัน
ห้องจัดเลี้ยง ขนาด 80 ที่นั่ง
2,000 บาท ต่อวัน
* หากมีการใช้บริการเกินเวลาหลังจาก 16.00 น. แต่ไม่เกิน 19.00 น. สำนักฯจะคิดค่าบำรุงระยะเวลาที่เกินมาในอัตราเหมาจ่ายครึ่งวัน

อัตราค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่นั่ง
1,000 บาท
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั่ง
1,000 บาท
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง
2,000 บาท
* ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จะเรียกเก็บเมื่อผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า 3 วันขึ้นไป

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ตรวจสอบห้องว่างที่ www.e-room.icit.kmutnb.ac.th
2. กรอกแบบฟอร์มแยกตามวิทยาเขต
   - มจพ. กรุงเทพฯ คลิกที่นี่
   - มจพ. วิทยาเขต ปราจีนบุรี คลิกที่นี่
   - มจพ. วิทยาเขต ระยอง คลิกที่นี่
3. ส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ทางอีเมล training@icit.kmutnb.ac.th ก่อนกำหนดใช้ห้องอย่างน้อย 10 วัน
4. รออนุมัติผลการขอใช้บริการงทางอีเมล
5. ชำระค่าบริการก่อนถึงกำหนดใช้ห้อง อย่างน้อย 3 วันทำการ
6. เข้าใช้ห้องตามกำหนด
7. รับเงินค่าประกันคืนหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว (กรณีใช้ห้องติดต่อกันเกิน 3 วัน)

วันและเวลาในการให้บริการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

 

ติดต่อจองห้องอบรม
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2207
 

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205