งานฝึกอบรมและศูนย์สอบด้าน IT

งานบริการวิชาการดำเนินการให้บริการความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่ทันสมัย โดยให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นรูปแบบของการจัดสัมมนา การอบรม โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และยังให้บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรต่างๆ

นอกจากนั้นยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดตั้งศูนย์สอบด้าน IT เช่น บริษัท Microsoft ประเทศไทย เพื่อจัดเป็นศูนย์สอบ Microsoft ® Officed Specialist (MOS) Certificate ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 ประกอบด้วย Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook และ Window Vista

 
 

 

คลิ้กเพื่อดูภาพใหญ่
คลิ้กเพื่อดูภาพใหญ่

อัตราค่าบริการ
ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่นั่ง
8,000 บาท ต่อวัน
(พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ)
ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั่ง
(ให้บริการที่วิทยาเขตระยอง)
10,000 บาท ต่อวัน
(พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ)
ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง
(ให้บริการได้ในวันพฤหัสบดีและศุกร์เท่านั้น)
16,000 บาท ต่อวัน
(พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพ)
ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงขนาด 40 ที่นั่ง
1,000 บาท ต่อวัน
ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงขนาด 80 ที่นั่ง
2,000 บาท ต่อวัน
*ใช้เกินเวลาหลัง 16.00 น. แต่ไม่เกิน 19.00 น. คิดอัตราเหมาจ่ายครึ่งวัน
อัตราค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
ห้องขนาด 40 ที่นั่ง
1,000 บาท
ห้องขนาด 50 ที่นั่ง
1,000 บาท
ห้องขนาด 80 ที่นั่ง
2,000 บาท
*ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจะเรียกเก็บเมื่อขอใช้ติดต่อกันเกินกว่า 3 วันขึ้นไป
*ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจะคืนให้ภายหลังจากทำการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ตรวจสอบห้องว่างที่ www.e-room.icit.kmutnb.ac.th
2. ส่งหนังสือขอใช้ห้องมายังสำนักคอมพิวเตอร์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
3. รออนุมัติผลการขอใช้ห้อง
4. ชำระค่าบริการก่อนถึงกำหนดใช้ห้อง อย่างน้อย 3 วันทำการ
5. เข้าใช้ห้องตามกำหนด
6. รับเงินค่าประกันคืนหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
 
ติดต่อจองห้องอบรม
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2211

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945