รหัสหลักสูตร : 109
ชื่อหลักสูตร :
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน
รายละเอียดหลักสูตร :
แนะนำโปรแกรม IBM SPSS Statistics


การนำข้อมูลและการอ่านข้อมูลเข้าโปรแกรม


การทำความเข้าใจกับตัวแปร และการจัดการกับตัวแปร


การสรุปผลเบื้องต้นของตัวแปร


การจัดการและแก้ไขตัวข้อมูล และการเลือกข้อมูล


การสรุปผล การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร


การอ่านผลลัพธ์และการใช้งาน Syntax


ความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าอบรม :
สถิติการวิจัยเบื้องต้น
ประเภทหลักสูตร :
บุคลากรภายในหรือนักศึกษา
ปีงบประมาณ :
2563
ช่วงเวลาที่อบรม :
16 ก.ย. 2563
จำนวนผู้เข้าอบรม :
20 คน    (ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 31 คน)
ค่าลงทะเบียน :
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงเวลาที่เปิดลงทะเบียน :
26 ส.ค. - 11 ก.ย.2563 (*** ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น)
วิทยากร :
ปิดรับลงทะเบียน

 

 
Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945