ติดต่อด้านการจัดอบรม
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 2231
e-mail : training@icit.kmutnb.ac.th
ติดต่อจองห้องอบรม
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2207

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กทม. 10800

 

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945