รหัสวิทยากร :
tr01
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี  นุ้ยเพียร
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรที่อบรม :
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยเบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2553
การจัดการฐานข้อมูลสำหรับบุคคลภายใน ปี 2553
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2553
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2554
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคคลภายนอก ปี 2554
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2555
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากร มจพ.วิทยาเขตปราจีน ปี 2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคคลทั่วไป (ปราจีนบุรี) ปี 2556
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มจพ. ปี 2557
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน ปี 2559
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน
ปี 2560
งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ปี 2560
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย ปี 2562
 
รหัสวิทยากร :
tr02
ชื่อ-นามสกุล :
นางณิชาพร  ชื่อสุธรรม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ วท.ม.
หลักสูตรที่อบรม :
การจัดการฐานข้อมูลสำหรับบุคคลภายใน ปี 2553
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ภาษา SQL สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2554
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2557
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2558
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนแผนภาพและผังงานด้วยโปรแกรม Microsoft Visio สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2559
เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย Google ปี 2559
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (อบรมแบบ Online) ปี 2564
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (Online) ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr03
ชื่อ-นามสกุล :
นายวัชร  พิชยนันท์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ วศ.ม.
หลักสูตรที่อบรม :
การตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันและกำจัดไวรัส สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2553
การตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันและกำจัดไวรัส สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2553
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ภาษา SQL สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2554
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Power Point 2013 ปี 2556
ทดสอบ ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr04
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวกุณฑล  กระบวนรัตน์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ วท.ม.
หลักสูตรที่อบรม :
การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2553
การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2553
การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2558
การจัดการประชุมโดยใช้ G-Suite (แก้ไข อบรมแบบ Online) ปี 2564
Digital Workplace ออฟฟิศยุคใหม่กับสไตล์การทำงานแบบไฮบริด ปี 2566
สร้างแอปใช้เองง่ายๆ ได้ในวันเดียวด้วย ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr05
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวไข่มุก  สรรพวุธ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ ค.อ.ม.
หลักสูตรที่อบรม :
การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2553
การสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2553
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
 
รหัสวิทยากร :
tr06
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
หลักสูตรที่อบรม :
การสร้างและบริหารเว็บไซต์ด้วย Content Management System (JOOMLA) สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2553
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2555
 
รหัสวิทยากร :
tr07
ชื่อ-นามสกุล :
นายจันตพงษ์  บุตรลักษณ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ วท.ม.
หลักสูตรที่อบรม :
การสร้างและบริหารเว็บไซต์ด้วย Content Management System (JOOMLA) สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2553
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP กับระบบฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันและกำจัดไวรัส ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันและกำจัดไวรัส ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภัยคุกคามและการป้องกันภัยคุกคามทางเว็บแอพพลิเคชัน สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2556
การเขียน Web Programming ด้วยภาษา PHP เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สาหรับบุคลากรภายใน ปี 2560
การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ปี 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พื้นฐานและการใช้งาน IPv6” (Onsiteที่สำนักคอมฯ) ปี 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การมอนิเตอร์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม PRTG ขั้นสูง (Onsiteที่สำนักคอมฯ) ปี 2565
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อการบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2566
การสร้าง Data Visualization ด้วย Google Looker Studio ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr08
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวพรวิไล  สุขมาก
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ วท.ม
หลักสูตรที่อบรม :
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยเบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2553
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2553
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2554
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคคลภายนอก ปี 2554
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากร มจพ.วิทยาเขตปราจีน ปี 2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคคลทั่วไป (ปราจีนบุรี) ปี 2556
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2557
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มจพ. ปี 2557
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน ปี 2559
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน
ปี 2560
งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ปี 2560
 
รหัสวิทยากร :
tr09
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวธัญนันท์  กระดาษ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ วท.ม
หลักสูตรที่อบรม :
การใช้งานโปรแกรมโฟโตชอฟ (Photoshop CS4) ปี 2554
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2556
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2013 ปี 2556
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Word 2013 ปี 2556
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2558
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนแผนภาพและผังงานด้วยโปรแกรม Microsoft Visio สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2559
การใช้งานคุณสมบัติใหม่ Microsoft Office เวอร์ชั่น 2016 สำหรับกรุงเทพฯ ปี 2559
การใช้งานคุณสมบัติใหม่ Microsoft Office เวอร์ชั่น 2016 สำหรับปราจีนบุรี * ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมจาก 14 ก.ค. เป็น 4 ส.ค. 59 ปี 2559
เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย Google ปี 2559
การตกแต่งภาพและตัดต่อคลิปวีดีโอบนมือถือ ปี 2562
การใช้ “Microsoft office 365 For Education” ปี 2562
การหลักสูตร “Microsoft office 2019 tips & tricks” ปี 2562
Microsoft office 365 ProPlus tips & tricks และ Microsoft office 365 For Education (อบรมแบบ Online) ปี 2564
Microsoft Office 2019 tips & tricks (อบรมแบบ Online) ปี 2564
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (อบรมแบบ Online) ปี 2564
การสร้างแบบสอบถามเพื่องานวิจัยหรือแบบประเมินความพึงพอใจด้วย Google Form (อบรมแบบ Online) ปี 2564
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (Online) ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr10
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวจีรนันท์  ตะสันเทียะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาตรี วุฒิ วท.บ
ปริญญาโท วุฒิ คอ.ม.
หลักสูตรที่อบรม :
การใช้งานโปรแกรมโฟโตชอฟ (Photoshop CS4) ปี 2554
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
 
รหัสวิทยากร :
tr11
ชื่อ-นามสกุล :
นายปัญญา  ธัญญประเสริฐกุล
ตำแหน่ง :
N/A
ฝ่าย/หน่วยงาน :
N/A
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ วศ.ม
หลักสูตรที่อบรม :
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจด้วยซิลเวอร์ไลท์ 4 โดยใช้วิชวลเบสิก 2010 (Developing Line of Business Application on Silverlight 4 Platform using Visual Basic 2010) **ไม่สามารถเปิดอบรมได้เนื่องจากจำนวนผู้สมัครน้อย ปี 2554
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรม ASP.Net และการประยุกต์ใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ปี 2554
 
รหัสวิทยากร :
tr12
ชื่อ-นามสกุล :
นางจิราพร  ธัญญประเสริฐกุล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
ปริญญาโท วุฒิ วท.ม
หลักสูตรที่อบรม :
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจด้วยซิลเวอร์ไลท์ 4 โดยใช้วิชวลเบสิก 2010 (Developing Line of Business Application on Silverlight 4 Platform using Visual Basic 2010) **ไม่สามารถเปิดอบรมได้เนื่องจากจำนวนผู้สมัครน้อย ปี 2554
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรม ASP.Net และการประยุกต์ใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ปี 2554
 
รหัสวิทยากร :
tr13
ชื่อ-นามสกุล :
วิทยากรจากบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)  -
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
การบรรยายในหัวข้อ “แนะนำโครงการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสถานศึกษา” ปี 2554
การฝึกอบรมการใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทไมโครซอฟท์ (Program Microsoft Word 2010) ปี 2554
การฝึกอบรมการใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทไมโครซอฟท์ (Program Microsoft Excel 2010) ปี 2554
การฝึกอบรมการใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทไมโครซอฟท์ (Program Microsoft PowerPoint 2010) ปี 2554
การฝึกอบรมการใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทไมโครซอฟท์ (Program Microsoft OneNote 2010) ปี 2554
การฝึกอบรมการใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทไมโครซอฟท์ (Program Microsoft Outlook 2010) ปี 2554
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office 2010 (Word) สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office 2010 (Excel) สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office 2010 (Power Point) สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
การหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office 2010 สำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2555
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2013 ปี 2556
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Word 2013 ปี 2556
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Power Point 2013 ปี 2556
การใช้งานคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Excel 2013 สำหรับนักศึกษาคณะอุสาหกรรมเกษตร ปี 2558
การใช้งานคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Word 2013 สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2558
การใช้งานคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office 2016 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน ปี 2560
การใช้งานคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office 2016 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน (มจพ.ปราจีนบุรี) ปี 2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Imagine Academy สำหรับบุคลากรภายใน มจพ. ปี 2560
 
รหัสวิทยากร :
tr14
ชื่อ-นามสกุล :
นายอนุชิต  ชาบำเหน็จ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
ข้อมูลส่วนตัว :
N/A
การศึกษา :
วศ.บ. คอมพิวเตอร์
หลักสูตรที่อบรม :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP กับระบบฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น ปี 2555
การเขียน Web Programming ด้วยภาษา PHP เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2557
การใช้งาน HTML5 เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2558
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2559
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap ปี 2560
ทดสอบ ปี 2565
ทดสอบ ปี 2565
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap (Responsive Web Design with Bootstrap) เบื้องต้น (Onsite) ปี 2565
สร้างแอปใช้เองง่ายๆ ได้ในวันเดียวด้วย ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr15
ชื่อ-นามสกุล :
นายวีรยุทธ  มากระจันทร์
ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค
ฝ่าย/หน่วยงาน :
วิศวกรรมระบบเครือข่าย
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันและกำจัดไวรัส ปี 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันและกำจัดไวรัส ปี 2555
 
รหัสวิทยากร :
tr16
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ  ณ วิเชียร
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2555
 
รหัสวิทยากร :
tr17
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand
หลักสูตรที่อบรม :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ระบบ CMS ด้วย Joomla สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2556
หลักสูตร สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Site และประชุมออนไลน์ด้วย Meet ปี 2563
 
รหัสวิทยากร :
tr18
ชื่อ-นามสกุล :
นายสุเมธ  จิตภักดีบดินทร์
ตำแหน่ง :
SeniorWeb Application Security Specialist
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท เอซิส ไอซีเคียว จำกัด
ข้อมูลส่วนตัว :
ได้ไปเป็นวิทยากรพูดเรื่องเกี่ยวกับ Computer Security ในหลายๆงานเช่น

1. งานสัมนา Hacker Secret#2 ในหัวข้อ “Dangerous In Public Wireless Network” ปี 2010

2. งานสัมนา Hacker Secret#3 ในหัวข้อ “Hijacking Social Network” ปี 2011

3. งานสัมนา TISA Volunteer ในหัวข้อ “Web PR – Strong or weak point” ปี 2011

4. งานสัมนา BOI Fair ในหัวข้อ “Threats Of Social Networking And Smart phones” ปี 2012

Certificate/ผลงาน

Certificate Junior Level Administration (LPIC-1) ของ LinuxProfessional Institute

Certificate Novell Certified Linux Administrator (NCLA) ของ Novell

Certificate CompTIA Securitu+ ของ CompTIA

Certificate Certified Ethical Hacker(C|EHv6) ของ ECCouncil

Certificate ELearnSecurity Certified Professional Penetration Tester(eCPPT) ของ ELearnSecurity

Certificate Imperva Web Application Security Specialist ของ Imperva

ผู้เขียนหนังสือ Hacking & Security ก้าวสู่นักทดสอบและป้องกันการเจาะระบบ

และอีกทั้งยังตีพิมพ์บทความทางด้าน Computer Security (English version) อีกมากมาย
การศึกษา :
กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ (Master of Science in Information Systems Security:MISS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรที่อบรม :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภัยคุกคามและการป้องกันภัยคุกคามทางเว็บแอพพลิเคชัน สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2556
 
รหัสวิทยากร :
tr19
ชื่อ-นามสกุล :
นายนรินทร์  บุญปิง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
ปริญญาตรี บธ.บ
หลักสูตรที่อบรม :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2556
การใช้งาน HTML5 เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2558
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2559
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap ปี 2560
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน ปี 2560
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2561
การพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framwork ปี 2561
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
สร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Illustrator ปี 2563
ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรมจพ. ปี 2565
ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva สำหรับนักศึกษามจพ. ปี 2565
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap (Responsive Web Design with Bootstrap) เบื้องต้น (Onsite) ปี 2565
“ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva” ปี 2566
สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Illustrator เบื้องต้น ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr20
ชื่อ-นามสกุล :
นายชวพงศธร  ไวสาริกรรม
ตำแหน่ง :
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท แอปเปิล (Apple South Asia) Thailand
ข้อมูลส่วนตัว :
o ผู้เชียวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และดูแลในส่วนของการฝึกปฏิบัติ
อบรม การใช้งาน Microsoft Education solution, Office 365, Azure, Windows Server, PowerBI,
Machine Learning, IoT และให้คําแนะนําบรรยายพิเศษทั้งด้าน Basic และ Advance ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
o ดูแลและสาธิตห้อง Microsoft Experience Center (MEC) ซึ่งเป็นห้องสําหรับสาธิต การทํางานของ
Microsoft Solution ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น แบงค์ชาติ, แบงค์พาณิชย์, สถาบันการบิน,
หน่วยงานความมั่นคง
o หนึ่งในผู้ร่วมคิดค้นสาธิตการใช้งานโปรแกรม ICT Accessibility (การใช้งานคอมพิวเตอร์สําหรับผู้
ทุพพลภาพ)
o วิทยากรพิเศษบรรยายทางด้าน Network Security and Server Deployment และ MS Office ให้กับหลาย
กระทรวง อาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ, การทรวง ICT, กระทรวงยุติธรรม และ กระทรวงศึกษาธิการ
o โปรแกรมเมอร์ร่วมพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรม JEPPVIEW ใช้ในการสอนนักบิ น ด้วยเครื่อง Simulation
ให้กับบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน)
o นักบิน บริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน ตําแหน่ง Copilot และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์การบินแผนก
Fight Route Document

ปัจจุบัน : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยีบริษัท แอปเปิล (Apple South Asia) Thailand

คณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
การศึกษา :
-จบปริญญาโท คณะวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัย The University of Adelaide

-จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ จากโรงเรียนนายเรืออากาศ
หลักสูตรที่อบรม :
การใช้งานคุณสมบัติใหม่ Microsoft Office เวอร์ชั่น 2016 สำหรับกรุงเทพฯ ปี 2559
การใช้งานคุณสมบัติใหม่ Microsoft Office เวอร์ชั่น 2016 สำหรับปราจีนบุรี * ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมจาก 14 ก.ค. เป็น 4 ส.ค. 59 ปี 2559
การอบรมการเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (Basic of iOS Application Development) ปี 2562
 
รหัสวิทยากร :
tr21
ชื่อ-นามสกุล :
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
Ph. D. (Electronic - Microwave Engineering) SUPAERO, Toulouse, France
หลักสูตรที่อบรม :
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์ใช้งานของฟังก์ชัน GUI เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภายใน ปี 2556
การใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์ใช้งานของฟังก์ชัน GUI เบื้องต้น สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน ปี 2557
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม GUI-MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน ปี 2560
 
รหัสวิทยากร :
tr22
ชื่อ-นามสกุล :
นายพินิจ  เนื่องภิรมย์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
2538 - 2541 ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2541-2543 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2543-2445 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
2548 - 2550 ค.อ.ม ไฟฟ้า (แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
หลักสูตรที่อบรม :
การใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์ใช้งานของฟังก์ชัน GUI เบื้องต้น สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน ปี 2557
 
รหัสวิทยากร :
tr23
ชื่อ-นามสกุล :
นายกอบเกียรติ  สระอุบล
ตำแหน่ง :
Project Director
ฝ่าย/หน่วยงาน :
: InterMedia & PC Application Co., Ltd
ข้อมูลส่วนตัว :
เป็นวิทยากรรับเชิญ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม บริษัท BITS (Thailand) บรรยายและอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้กับ มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานเกษตรกระทรวงเกษตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม


• การพัฒนา Application บนอุปกรณ์โมบาย ระบบปฏิบัติการ Android


• การพัฒนา Application บนอุปกรณ์โมบาย ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone/iPad)


• การพัฒนา Cross-platform Application iOS/Android/Windows บนอุปกรณ์โมบาย ด้วย HTML5


• การสร้างเว็บไซท์ด้วย Joomla!


• การออกแบบพัฒนาเวบไซท์ด้วย PHP และระบบฐานข้อมูล MySQL


• การออกแบบสร้างเวบไซท์พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ (E-commerce)


• การโปรแกรม PHP ชั้นสูง (Advanced PHP)
การศึกษา :
Ph.D. Information and Communication Technology for Education, KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
หลักสูตรที่อบรม :
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ระบบ Android ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรภายใน ปี 2557
การพัฒนา Cross-platform Mobile App (iOS/Android/Windows) ด้วย Cordova/PhoneGap สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน ปี 2558
 
รหัสวิทยากร :
tr24
ชื่อ-นามสกุล :
นายกฤศนันท์  ว่องวิทวัส
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
Windows Operating System Fundamentals ปี 2558
 
รหัสวิทยากร :
tr25
ชื่อ-นามสกุล :
นายศาสตรา  นะรารัมย์
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
Windows Operating System Fundamentals ปี 2558
Software Development Fundamentals ปี 2558
 
รหัสวิทยากร :
tr26
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวเพ็ญพร  ฉิมพลี
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
Software Development Fundamentals ปี 2558
 
รหัสวิทยากร :
tr27
ชื่อ-นามสกุล :
วิทยำกรจำก GIGABYTE Technology Co.,Ltd.  -
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
การตรวจสอบและแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ การป้องกันและกาจัดไวรัส (สำหรับปราจีนบุรี) ปี 2559
 
รหัสวิทยากร :
tr28
ชื่อ-นามสกุล :
นายเกรียงศักดิ์  นามโคตร
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท Jodoi IT&Service Co.,Ltd.
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2559
 
รหัสวิทยากร :
tr29
ชื่อ-นามสกุล :
นายเกรียงไกร  นามโคตร
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท Jodoi IT&Service Co.,Ltd.
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2559
 
รหัสวิทยากร :
tr30
ชื่อ-นามสกุล :
นายพรหมาสตร์  นามโคตร
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท Jodoi IT&Service Co.,Ltd.
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
 
รหัสวิทยากร :
tr31
ชื่อ-นามสกุล :
ดร.สมคิด  แซ่หลี
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการผู้ใช้งาน Google สำหรับผู้ดูแลระบบ ปี 2560
 
รหัสวิทยากร :
tr32
ชื่อ-นามสกุล :
ดร.สุธิดา  ชัยชมชื่น
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ข้อมูลส่วนตัว :
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ปี 2561
การใช้และดูแลรักษาสมาร์ทโฟน ปี 2561
 
รหัสวิทยากร :
tr33
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวชไมพร  รัตน์นราทร
ตำแหน่ง :
Product Manager
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
อบรมเชิงปฎิบัติการ “Cabling Technology” (เทคโนโลยีระบบสำยสัญญำณ) ปี 2561
อบรมเชิงปฎิบัติการ “Cabling Technology” (เทคโนโลยีระบบสายสัญญาณ) ปราจีนบุรี ปี 2561
 
รหัสวิทยากร :
tr34
ชื่อ-นามสกุล :
นายอานนท์  หม้อสุวรรณ
ตำแหน่ง :
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด
ข้อมูลส่วนตัว :
https://www.facebook.com/ThaiEmbedded
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
NodeMCU for Easy IoT ปี 2561
 
รหัสวิทยากร :
tr35
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวธัญญมาศ  สิงหรา
ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2561
 
รหัสวิทยากร :
tr36
ชื่อ-นามสกุล :
นายอภิชิต  มณีงาม
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การใช้ solid work เบื้องต้น ปี 2561
 
รหัสวิทยากร :
tr37
ชื่อ-นามสกุล :
นายชาตรี  ธนูศิลป์
ตำแหน่ง :
วิศวกร
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ปี 2561
 
รหัสวิทยากร :
tr38
ชื่อ-นามสกุล :
นายศิวกร  หลงสมบูรณ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
พัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framwork ปี 2561
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อการบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr39
ชื่อ-นามสกุล :
นายธัญพล  ษณะนาคินทร์
ตำแหน่ง :
วิทยากร
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัทเฟิร์สวัน ซีสเต็มส์ จำกัด
ข้อมูลส่วนตัว :
ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ Active Directory, Exchange Server 2013/ 2016 ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเข้าสู่การใช้งานในรูปแบบคลาวด์คอมพิวติ้งโดยใช้ Microsoft Azure และ Office 365 ในรูปแบบ Hybrid Cloud
นอกจากนี้ยังได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Community: Mvpskill.com ในรูปแบบต่างๆ เช่นการเขียน Blog และการจัดสัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
Specialist in design and installation of IT infrastructure for enterprise using Active Directory, Exchange Server 2013/2016. Including integration between on premise to cloud infrastructure using hybrid configuration of Microsoft Azure and Office 365
Additionally, a contributor for community: mvpskill.com in terms of blog posts and user group seminar for public sharing.
การศึกษา :
Bachelor degree in Computer Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkhla University.
Master degree in Information Science, Faculty of Information Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
หลักสูตรที่อบรม :
Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (กรุงเทพฯ) ปี 2561
Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (ปราจีนบุรี) ปี 2561
Microsoft Office 2016 Tips & Tricks (ระยอง) ปี 2561
 
รหัสวิทยากร :
tr40
ชื่อ-นามสกุล :
นายเตมีย์  ช่วยชูวงศ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2562
สร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Illustrator ปี 2563
การสร้างแบบสอบถามเพื่องานวิจัยหรือแบบประเมินความพึงพอใจด้วย Google Form (อบรมแบบ Online) ปี 2564
การสร้าง Data Visualization ด้วย Google Looker Studio ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr41
ชื่อ-นามสกุล :
นายนพดล  รัตนวิเศษรัตน์
ตำแหน่ง :
Education Program trainer, Microsoft Thailand
ฝ่าย/หน่วยงาน :
Microsoft Thailand
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การใช้ Microsoft Team และ Power Bi ปี 2562
 
รหัสวิทยากร :
tr42
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์  เตียวงศ์สมบัติ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
พัฒนาแอปมือถือง่ายๆ ด้วย Thunkable ปี 2562
พัฒนาแอปมือถือง่ายๆ ด้วย Thunkable ปี 2562
 
รหัสวิทยากร :
tr43
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวภัทร์วดี  มาศภูมิ
ตำแหน่ง :
วิทยากรจากบริษัทเฟิร์สวัน ซีสเต็มส์ จากัด
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัทเฟิร์สวัน ซีสเต็มส์ จากัด
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การใช้ “Microsoft office 365 For Education” ปี 2562
การหลักสูตร “Microsoft office 2019 tips & tricks” ปี 2562
หลักสูตร “Microsoft office 365 ProPlus tips & tricks ปี 2563
หลักสูตร การใช้ “Microsoft office 365 For Education” ปี 2563
Microsoft office 365 ProPlus tips & tricks และ Microsoft office 365 For Education (อบรมแบบ Online) ปี 2564
Microsoft Office 2019 tips & tricks (อบรมแบบ Online) ปี 2564
การจัดสัมมนาและประชุมออนไลน์โดยการใช้ Microsoft teams ปี 2564
 
รหัสวิทยากร :
tr44
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์  น้อมพลกรัง
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
หลักสูตร สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ปี 2563
 
รหัสวิทยากร :
tr45
ชื่อ-นามสกุล :
ดร.พุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
หลักสูตร สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ปี 2563
หลักสูตร สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Site และประชุมออนไลน์ด้วย Meet ปี 2563
สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Site และประชุมออนไลน์ด้วย Meet (Online Course by Google Meet) ปี 2563
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และการวัดประเมินผลด้วย Google Form (Online Course by Google Meet) ปี 2563
 
รหัสวิทยากร :
tr46
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
 
รหัสวิทยากร :
tr47
ชื่อ-นามสกุล :
นายสรยุทธ  ชัชราวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยสอน
ฝ่าย/หน่วยงาน :
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
กำลังศึกษาในระดับป.ตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรที่อบรม :
สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Site และประชุมออนไลน์ด้วย Meet (Online Course by Google Meet) ปี 2563
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และการวัดประเมินผลด้วย Google Form (Online Course by Google Meet) ปี 2563
 
รหัสวิทยากร :
tr48
ชื่อ-นามสกุล :
นายSUPAMITH  S.
ตำแหน่ง :
Application Engineer Team Lead
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
 
รหัสวิทยากร :
tr49
ชื่อ-นามสกุล :
นายDUJTEP  T.
ตำแหน่ง :
Application Engineer
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
 
รหัสวิทยากร :
tr50
ชื่อ-นามสกุล :
นายบริษัท  INFORSERCH
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
INFORSERCH
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน ปี 2563
 
รหัสวิทยากร :
tr51
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวชาลินทร์  เกรียงสินยศ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย/หน่วยงาน :
สำนักคอมพิวเตอร์
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
การจัดการประชุมโดยใช้ G-Suite (แก้ไข อบรมแบบ Online) ปี 2564
 
รหัสวิทยากร :
tr52
ชื่อ-นามสกุล :
นายบริษัทแอดวานซ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  -
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัทแอดวานซ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
เครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software Define Access) ((แก้ไข อบรมแบบ Online)) ปี 2564
 
รหัสวิทยากร :
tr53
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยิมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ (ใบอนุญาตว่าความ)
-นิติศาสตรมหาบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจของสหภาพยุโรป มหาวิทยาลัยเอ็กซ์-มักเซย ประเทศฝรั่งเศส (LL.M European Business Law)
-นิติเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (European Master in Law and Economics) มหาวิทยาลัยโบโลญญ่า ประเทศอิตาลีและ มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
หลักสูตรที่อบรม :
PDPA Awareness (เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr54
ชื่อ-นามสกุล :
นายพุทธรักษ์  มุลเมือง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด (The S Curve Company Limited)
ข้อมูลส่วนตัว :
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับการรับรอง Google Educator และ Google for Education Certified Trainer ยังทำงานร่วมกับ Google Partner ให้การสนับสนุนในการออกแบบและการใช้เทคโนโลยี อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ของนักเรียน การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรรอบด้านเทคโนโลยีและการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน วิทยากรฝึกอบรมทางเทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนด้วย Google for Education โดยความร่วมมือกับ Google
การศึกษา :
พ.ศ. 2561 กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2546 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรที่อบรม :
การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการทำงานด้วย Google Workspace for Education Plus ปี 2565
การใช้ Google Bard AI เพื่อสร้างสรรค์การสอนและการวิจัยในยุคปัญญาประดิษฐ์ แบบ Onsite ปี 2567
การใช้ Google Bard AI เพื่อสร้างสรรค์การสอนและการวิจัยในยุคปัญญาประดิษฐ์ แบบ Online ปี 2567
 
รหัสวิทยากร :
tr55
ชื่อ-นามสกุล :
นายมนัส  ใจซื่อ
ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค
ฝ่าย/หน่วยงาน :
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรมจพ. ปี 2565
“ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva” ปี 2566
สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Illustrator เบื้องต้น ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr56
ชื่อ-นามสกุล :
นายวงศ์วรัณ  จิรเรืองกุล
ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค
ฝ่าย/หน่วยงาน :
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva สำหรับนักศึกษามจพ. ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr57
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาววิไลลักษณ์  ปัญญาวุธ
ตำแหน่ง :
General Manager
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด
ข้อมูลส่วนตัว :
มีประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ มากว่า 15 ปี ในส่วนของการสอนการใช้งาน การให้คำปรึกษา ในหลากหลายภาคธุรกิจ

ปัจจุบัน ดูแลทีม Research Technology เพิ่มความอัจฉริยะและมุมมองใหม่ๆ ให้กับข้อมูล ทั้งในด้านการนำเสนอ การวิเคราะห์เชิงลึก รวมทั้งการทำ Prediction เพิ่มศักยภาพและเสริมการคาดการณ์ที่แม่นยำให้กับข้อมูล
การศึกษา :
MSc. in MBA Technology Management , Assumption University, Thailand
BS in Applied Statistics, Assumption University, Thailand
หลักสูตรที่อบรม :
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “IBM SPSS สาหรับ Marketing Research” (Online) ปี 2565
IBM SPSS สาหรับ Marketing Research (On TOR) ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr58
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาว  
ตำแหน่ง :
-
ฝ่าย/หน่วยงาน :
-
ข้อมูลส่วนตัว :
-
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
 
รหัสวิทยากร :
tr59
ชื่อ-นามสกุล :
นายพีรธัช  หนูชู
ตำแหน่ง :
วิศวกร
ฝ่าย/หน่วยงาน :
วิศวกรรมระบบเครือข่าย
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พื้นฐานและการใช้งาน IPv6” (Onsiteที่สำนักคอมฯ) ปี 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การมอนิเตอร์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม PRTG ขั้นสูง (Onsiteที่สำนักคอมฯ) ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr60
ชื่อ-นามสกุล :
นายสุรชัย  ชัยยารังกิจรัตน์
ตำแหน่ง :
System Engineering Manager
ฝ่าย/หน่วยงาน :
Hewlett Packard Enterprise Thailand
ข้อมูลส่วนตัว :
ประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายมามากกว่า 20 ปี
การศึกษา :
-
หลักสูตรที่อบรม :
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Basic Network Infrastructure by HPE Aruba” (ภายใต้โครงการ ICIT DAY 2022) ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr61
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวกัณฐิกา  วงษ์เกษม
ตำแหน่ง :
Application Engineer
ฝ่าย/หน่วยงาน :
Ascendas System Co.,Ltd
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
ThingSpeak for IoT Application Using MATLAB and Simulink ปี 2565
Preventive Maintenance with MATLAB ปี 2565
Using MATLAB and Python (อบรมแบบ Online) ปี 2566
MATLAB for Statistical and Data Science (อบรมแบบ Online) ปี 2566
Introduction Matlab & Simulink with Machine Learning (อบรมแบบ Online) ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr62
ชื่อ-นามสกุล :
นายสุภมิตร  สุทธาโรจน์
ตำแหน่ง :
Application Engineer Team Lead
ฝ่าย/หน่วยงาน :
Ascendas System Co.,Ltd
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
Develop Battery Management Systems in Simulink ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr63
ชื่อ-นามสกุล :
นายบัณฑิต  หวังวิวัฒน์ศิลป์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัทคัลเลอร์ดอกเตอร์จำกัด
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
แนะนำโปรแกรมชุด Adobe Creative Cloud ปี 2565
แนะนำการใช้งาน Adobe Acrobat Pro DC (อบรมแบบ Online) ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr64
ชื่อ-นามสกุล :
นายดำรงศักดิ์  สัตบุตร
ตำแหน่ง :
Solutions Specialist
ฝ่าย/หน่วยงาน :
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
Onsite : ความสามารถใหม่ Microsoft 365 A3 และ Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอน ปี 2565
Online : ความสามารถใหม่ Microsoft 365 A3 และ Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอน ปี 2565
 
รหัสวิทยากร :
tr65
ชื่อ-นามสกุล :
นายวงศ์วรัณ  จิรเรืองกุล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย/หน่วยงาน :
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
Digital Workplace ออฟฟิศยุคใหม่กับสไตล์การทำงานแบบไฮบริด ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr66
ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์  เตียวงศ์สมบัติ
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ฝ่าย/หน่วยงาน :
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลส่วนตัว :
การศึกษา :
หลักสูตรที่อบรม :
สร้างแอปใช้เองง่ายๆ ได้ในวันเดียวด้วย ปี 2566
สร้างแอปใช้เองง่ายๆ ได้ในวันเดียวด้วย ปี 2566
 
รหัสวิทยากร :
tr67
ชื่อ-นามสกุล :
ดร.ศุภธิดา  พรหมพยัคฆ์
ตำแหน่ง :
CEO, The S Curve Company Limited.
ฝ่าย/หน่วยงาน :
The S Curve Company Limited.
ข้อมูลส่วนตัว :
-อดีตผู้บริหารโครงการ Google Asia Pacific
-อดีตที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสำนักประสานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-อดีตผู้บริหารโครงการกูเกิลเพื่อการศึกษา บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย)
-อดีต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ แปซิฟิค ไนกี้ กอล์ฟ,
บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
การศึกษา :
ปริญญาเอก : ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท : M.B.A ( Master Degree in Business Administration) สาขาการบริหารจัดการ (ทั่วไป) Webster University ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร : Computer Business University of Missouri, St., Louis สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรที่อบรม :
การใช้ Google Bard AI เพื่อสร้างสรรค์การสอนและการวิจัยในยุคปัญญาประดิษฐ์ แบบ Onsite ปี 2567
การใช้ Google Bard AI เพื่อสร้างสรรค์การสอนและการวิจัยในยุคปัญญาประดิษฐ์ แบบ Online ปี 2567
 

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945