รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายใน
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
สถานะ
1.
นางสาวสุธาทิพย์ ปริตตะพงศาชัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ยกเลิก
2.
นางสาวศิริพร มงคลชัยวณิช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ยกเลิก
3.
นางสาวสุภาลักษณ์ นครศรี
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
4.
นายกนก พนาลิกุล
บัณฑิตวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
5.
นางสาวลดาวรรณ์ กุสันเทียะ
บัณฑิตวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
6.
นางสาวธนสร กิรัมย์
คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการอบรม
7.
นายสหัสวรรษ ธิติธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
8.
นางสาวกัลยา เพชรมาลัยกุล
คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการอบรม
9.
นายวงศธร สุขลิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
10.
นายสมบัติ พรหมสวรรค์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
11.
นายฉัตรชัย พ่วงสุวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านการอบรม
12.
นายกิตติธัช พุ่มผกา
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ยกเลิก
13.
นายปฏิญญา โคมหอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยกเลิก
14.
นายพีร์พล โพธิ์อยู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยกเลิก
15.
นายพีรวิชญ์ สุพรรณสม
คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกเลิก
16.
นางสาวอารียา สุขเอี่ยม
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ยกเลิก
17.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
18.
นางสาวนุศรา คังฆะมะโน
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
19.
นางสาวหยกทิพย์ ว่องอิสริยกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยกเลิก
20.
นางสาวปรียาภรณ์ ประดับ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ยกเลิก
21.
นางสาวสโรชา จันทร์เคน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยกเลิก
22.
นางสาวฉันท์ชนก แซ่โง้ว
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยกเลิก
23.
นางสาววันเพ็ญ โพธิ์พูน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
24.
นางสาวธันย์พิชา ภูวปรีชยาพงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
ยกเลิก
25.
นางสาวณัฏธิยา บูรณะพงษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผ่านการอบรม
26.
นางสาวสรณ์สิริ วีระพันธ์
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านการอบรม
27.
นางสาวปณิดา อาดำ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
28.
นางสาวเสาวลักษณ์ จังกินา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผ่านการอบรม
29.
นางสาวปณิดา อาดำ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยกเลิก
30.
นางสาวปณิดา อาดำ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยกเลิก
31.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เทพวาที
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยกเลิก
รอการตรวจสอบและยืนยัน 0 คน | ยืนยันการอบรม 0 คน | ผ่านการอบรม 16 คน | ยกเลิก 15 คน | ไม่เข้ารับการอบรม 0 คน | รวมทั้งหมด 31 คน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม

1. สมัครเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมโดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
2. ระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในลำดับ "จำนวนผู้เข้าอบรม" พร้อมเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม
3. หากต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในการเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม ท่านต้องดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์
    ก่อนกำหนดการลงทะเบียนจะสิ้นสุด
4. ระบบจะมีการสำรองที่นั่งเพิ่มเติมจาก "จำนวนผู้เข้าอบรม" หากมีผู้ยกเลิก ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะติดต่อกลับไปยัง
    ผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับสำรอง โดยการส่งอีเมลเพื่อยืนยันพร้อมเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม
5. เมื่อท่านใด้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรมแล้วขอให้จัดส่งหนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมมายัง
    สำนักคอมพิวเตอร์ โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์จะใช้เอกสารดังกล่าวทำการ "ยืนยันการอบรม" การเข้าร่วมฝึกอบรมของท่าน
6. เมื่อท่านได้รับการยืนยันการอบรมแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม ตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
     ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ของทางสำนักเป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณธัญนันท์ กระดาษ โทร 0-2555-2000 ต่อ 2231  
e-mail : training@icit.kmutnb.ac.th หรือ icit_training@kmutnb.ac.th

 

back

 

Copyright © 2009 ICIT KMUTNB
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ +66 2 555-2000 ต่อ 2205 โทรสาร +66 2 585-7945